Ahmed Bin Hanbal Street

Ahmed Bin Hanbal Street, Riyadh, KSA