Al Hazm, Al Mashtal Street

Al Hazm, Al Mashtal Street, Riyadh, KSA