Al Khobar

Al Tahliyah, 4673 Al Tahliyah, Store # 7, Khobar, Saudi Arabia