Makkah (1ST LOCATION)

Ash Shawqiyyah, Makkah, KSA