Prince Bandar (2nd Location)

Prince Bandar, Riyadh, KSA